Arsendescloizite

Back to Categories

Arsendescloizite PbZn(AsO4)(OH) I, dark green, with Mimetite, Ojuela Mine, Mapimi, Durango. Mexico

Arsendescloizite PbZn(AsO4)(OH) II, dark green, with Mimetite, Ojuela Mine, Mapimi, Durango. Mexico

Back to Top